Gizlilik Politikası
Yenice Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Yenice Derneği çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Yenice Derneği’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, Yenice Derneği’nin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile Yenice Derneği’nin danışanlarına özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak Yenice Derneği bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve Yenice Derneği tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere Yenice Derneği’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, Yenice Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile Yenice Derneği’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Yenice Derneği’in tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Yenice Derneği’ne kaydınızın oluşturulması, Yenice Derneği’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, Yenice Derneği’nin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile Yenice Derneği’nin danışanlarına özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak Yenice Derneği bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve Yence Derneği tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi gibi amaçlar dâhil olmak üzere Yenice Derneği’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, Yenice Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile Yenice Derneği’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla proje ortaklarımıza, fon sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri;

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler: ad-soyad, kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi,
  • Yaşam şekline ilişkin kişisel veriler: kişilerin üçüncü kişiler tarafından ayırımcılığa uğramaması ve haysiyetinin korunmasıyla ilişkili olarak, dini inançları, cinsel yönelimleri, etnik kökeni, suç geçmişi, politik eğilimleri ve kişisel özel aktivitelere ilişkin bilgiler,
  • Basılı veriler: kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler (ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport belgelerin fotokopileri gibi),
  • Ekonomik ve finansal kişisel veriler: vergi numarası, SGK numarası, taşıt plakası gibi,
  • Bilişim alanına ilişkin kişisel veriler; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç),
  • Biometrik veriler: vesikalık niteliğinde fotoğraf, imza gibi,
  • Sağlıkla ilgili kişisel veriler; sağlık-hastalık durumu, psikolojik durumu, fizyolojik durumu ve biyolojik durumu gibi,
  • Yenice Derneğine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biometrik veriler vb.)

olarak tanımlanmaktadır.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirtilen açık ve meşru amaçlar devam ettiği (Derneği’mizle ilişkinizin devam ettiği ve ilişkinin sona erdiği durumlarda mevzuatın gerektirdiği) sürece işlenecek ve korunacaktır.